Blog Archives

BRAZILIAN BUTT- glutes workout

Often, there are opportunities in the social networks to see how celebrities have perfect shape ass – glutes muscles. Since it is a muscle like any other in the body it can be formed. There are 3 stages to go to the Brazilian ideal glutes. These are: resistance exercises, cardio training and nutrition supplementation. All three phases will explain gradually.

First a little to explain the anatomy of the gluteus muscle. It consists of three heads: the gluteus medius, gluteus maximus and gluteus minimus. As in the name, you can conclude that part of this muscle is the largest and the smallest. That we will illustrate.

Exercises for glutes muscle:

1. Full Squat:

The difference between half and full squat is that the full squat mostly affects muscle gluteus and half squat affects most quadriceps – calf muscle. For the full squat is essential to back the whole movement and stay right foot over the surface of the earth (without raising the heel). The exercise is performed initially with no load and later with load. 10-15 repetitions in 4-5 sets.

2. Split Squat:

The second exercise to shape and firm your glutes is split squat. This exercise is focused on one side of the gluteal and the other, can be performed with the dumbbell or on the Smith machine. 3-4 sets of 10-15 reps both legs.

3. Kickback:

The exercise that can be performed with no load and load may (cables or the Smith machine). It is performed in 4 sets of 12-20 reps each side.

4. Kettlebell swing:

Kettlebell swing is a very good exercise that mostly affects gluteus muscles. It is important to be done very precisely right the risk of injury the lower back.

kettlebell-swing

The feet are placed in parallel with an attitude somewhat wider than the width of shoulders, hands are extended with a kettlebell in his hands, back right and look flat. Rocking is performed while raising the hips forward and swinging bell in the mountains with outstretched arms. In the last position of the whole body upright while fully corrected and toned arms. The movement goes back down with repeated swinging bells. In this exercise large muscle groups engaged, and the following chart you can see and that are the most.

Kettlebell-swings-EMG

Cardio training:

In addition to training with weights and loads where we build and shape the muscles, the next step is loss and burning fat through cardio training, gluteus muscle was more pronounced and not obscured by fatty deposits. It includes running, walking, walking uphill, elliptic, cross trainer, bike. The most important thing is that cardio training time longer practiced, 30 minutes and more, because the decomposition of fat begins after approximately 20 minutes of cardio training.

Nutritional supplementation:

We will start first with carbohydrate. It is important for the energy that we spend time training and rebuild after training for recovery. Complex hydrates are the most important source of energy, and to avoid simple sugars , that hydrates if is not spend going into the fat. Other fats, reduce to the lowest amount I entered using only healthy fats. Third proteins, which are building block of muscle and very essential entered using them in sufficient quantities to build muscle gluteus. The minimum amount of daily protein intake should be 1 gram per kilogram of your weight. Foods rich in protein or protein shake is a mandatory after training, due to the recovery and building muscles during training breaks down.

BRAZILSKA GUZA – KAKO OBLIKOVATI GLUTEUSE

Često imamo prilike na društvenim mrežama da vidimo poznate ličnosti kako imaju savršeni oblik guze ili ti mišića gluteusa . Pošto je to mišić kao i svaki drugi na telu on može da se oblikuje. Postoje 3 faze koje treba proći do idealnog Brazilskog gluteusa. To su: vežba sa opterecenjem, kardio trening i suplementacija ili ti ishrana. Sve tri faze ćemo objasniti postupno.

Prvo malo da objasnimo anatomiju mišića gluteusa. On se sastoji iz tri glave: gluteus medius, gluteus maximus i gluteus minimus. Kao i u samom nazivu možete zaključiti koji deo ovog mišića je najveći a koji najmanji. To ćemo i slikovito prikazati.

Vežbe za mišić gluteus:

  1. Potpun ili pun čučanj:

Razlika između polu I potpunog čučnja je u tome što pun čučanj najviše pogađa mišić gluteus a polu čučanj pogađa najviše mišić kvadriceps ili ti četvoroglavi butni mišić. Kod punog čučnja je bitno da leđa u celom pokretu ostanu prava a stopala celom površinom na zemlji ( bez odizanja pete ). Vežba se izvodi u početku bez opterećenja a kasnije sa opterećenjem. 10-15 ponavljanja u 4-5 serija.

  1. Split ili podeljeni čučanj:

Druga vežba za oblikovanje I čvrstinu vašeg gluteusa je podeljeni čučanj. Ova vežba je fokusirana na jednu stranu gluteusa pa drugu, može se izvoditi sa bučicama ili šipkom na Smit mašini. 3-4 serije od 10-15 ponavljanja obe noge.

  1. Kickback:

Vežba koja može da se izvodi bez opterećenja i sa opterćenjem ( kablovima ili na Smit mašini ). Izvodi se u 4 serije od 12-20 ponavljanja svaka strana.

  1. Kettlbell swing:

Njihanje ruskim zvonom je izuzetno dobra vežba koja najviše pogađa mišliće gluteusa. Bitno je da se izvodi jako precizno jel je mogućnost povrede donjih dela leđa moguća.

Stopala su paralelno postavljena sa stavom nesto širim od širine ramena, ruke su ispružene sa ruskim zvonom u šakama, leđa su prava I pogled je ravan. Njihanje se izvodi uz podizanje kukova napred I njihanjem zvona na gore uz ispružene ruke. Kod poslednje pozicije celo telo je uspravno uz potpuno ispravljene I zategnute ruke. Pokret ide ponovo na dole sa ponovljenim njihanjem zvona. U ovoj vežbi veliki broj mišićnih grupa je angažovan, a na sledećem grafikonu možete videti i koje su najviše.

Kettlebell-swings-EMG

Kardio trening :

Pored treninga sa tegovima I opterećenjem gde gradimo I oblikujemo mišič, sledeći korak je gubljenje I trošenje masti putem kardio treninga, kako bi mišić gluteus bio izraženiji a ne zaklonjen masnim naslagama . On obuhvata trcanje, hodanje, hodanje uzbrdo, eliptik, cross trenažer, biciklizam. Najbitnije je da se kardio trening vremenski duže upražnjava,  od 30 min pa na vise , zato što razgradnja masti počinje odprilike nakon 20 minuta kardio treninga.

Nutritivni pristup i suplementacija:

Krenućemo prvo sa unosom ugljenih hidrata. Bitano je za energiju koju ćemo potrošiti za vreme treninga I obnoviti je nakon treninga zbog oporavka. Složeni hidrati su najbitniji izvor energije, a treba izbegavati proste hidrate I šećere koji ako se ne potroše prelaze u mast I masno tkivo. Drugo masti, smanjiti na što manju količinu I unostiti samo zdrave masti. Treće proteini, koji su gradivni element mišića I jako ih je bitno unostiti u dovoljnim kolicinama kako bi izgradili mišić gluteus. Minimalna količina dnevnog unosa proteina treba da bude 1 gram po kilogramu svoje težine. Hrana bogata proteinima ili proteinski šejk se obavezno uzima nakon treninga , zbog oporavka I izgradnje mišića koji se tokom treninga razgrađuju.

%d bloggers like this: