Blog Archives

WHY METABOLISM IS GETTING SLOWER WITH YOUR AGE

I guess you don’t think a lot about some things that you’re doing when you’re young, everything is fast and easy. My generation who has gained thirties, the more and more complains about their weight and a lack of energy. The facts that are explaining does the metabolism truly slows down, why does it and how you can keep your body in shape, will be faced in this text.

After you make a step into the thirties, or earlier in some cases, your lifestyle is starting to change. For example: marriage, kids, job, obligations, success and there is a lack of free time for yourself. Research showed that average metabolism or the calories burned in a day decreases for 1% each year by the time you turn 30. If you keep on having the same amount of food as you did in your twenties, your body wouldn’t be able to burn the quantity of calories, which results in extra pounds. This especially relates to athletes whose careers ended and they keep on having the same food portions, but the metabolism is noticeably slower due to changes in activity.

Slower metabolism affects on hormonal balance in your body, too. The more your body fat is elevated, the harder is for your body to control leptin and cortisol that are close related with your weight. Leptin controls appetite and cortisol controls regulation of carbohydrates and their conversion to mass units.

Some scientist and doctors are representing the theory that only lifestyle and lack of activity cause slower metabolism, they also claim that it’s only about activity, not the ages, that people aren’t as much active as they used to be.

The only habits that keeping up your metabolism like you’re still 20, are: healthy nutrition, exercising and drinking a plenty of water. There is also a recommendation to reduce ingredients such as sugar, gluten, dairy products and cereals. Experts claim that people by the time they are 30 need to drink filtered water instead of bottled water, to eat organic food and healthy meat. Let your breakfast be healthy, your food non-greasy and portions of vegetable and fiber bigger. Eat moderate, eat more of food with no high acidity such as red meat, alcohol and sugar. One glass of wine is enough after dinner.

As regards to exercising, three times a week without great effort is quite enough. Light cardio, a walk, swimming, running, climbing, rowing… basic exercise at home or in the park.

USPORAVANJE METABOLIZMA I GOJAZNOST NAKON 30-te

Kad si mlad ne razmišljaš puno o nekim stvarima, sve ti je lako i brzo. Moja generacija koja je prešla 30-tu sve više se žali na kilograme i probleme sa energijom. Zašto se metabolizam usporava i da li se stvarno usporava i kako je najbolje održati telo dvadesetogodišnjaka što duže, saznaćemo u ovom tekstu.

How-to-Speed-Up-Metabolism-Fast-and-Naturally

Nakon 30-te godine života, a nekad i ranije, vaš stil života počinje da se menja: brak, deca, poslovne obaveze i uspesi, i sve manje slobodnog vremena kojeg možete da posvetite samo sebi. Istraživanja pokazuju da metabolizam kod prosečne osobe, ili broj kalorija potrošenih u toku dana, opada 1% svake godine nakon 30te. I ako nastavite isto da jedete kao da ste u 20-tim, vaše telo neće moći da sagori toliko kalorija koliko ste unosili, što za posledicu dovodi do gojaznosti i viška kilograma. Ovo se odnosi posebno na sportiste koji su nakon karijere nastavili da unose količinu kalorija kao kad su bili aktivni, a metabolizam se znatno usporio usled prestanka aktivnosti i treninga.

Usporen metabolizam ima efekte na vaše hormone u organizmu. Povišen procenat masti u vašem telu, teže kotroliše hormone Leptin i Kortizol koji su jako povezani sa vašom telesnom težinom. Leptin kontroliše apetit, a Kortizol kontroliše regulaciju ugljenih hidrata i prevođenje u masne jedinice.

Neki naučnici i lekari zastupaju teoriju da je jedini uzrok usporavanju vašeg metabolizma stil života i nekretanje, i da ne zavisi od vaših godina već samo od aktivnosti, da ljudi nisu aktivni kao što su nekad bili.

Jedine navike koje održavaju vaš metabolizam kao kad ste imali dvadeset su: zdrava ishrana, vežbanje i puno vode za piće. Predlaže se smanjenje sastojaka kao što su šećer, gluten, mlečni proizvodi i žitarice. Stručnaci govore da ljudi nakon 30-te treba da piju filtriranu vodu za razliku od flaširane, jedu više organsku hranu i konzumiraju zdrava mesa. Jedite zdrav doručak, bezmasnu hranu, više povrća I vlakana. Jedite umereno i hranu koja ne poseduje visoku kiselost, kao što su crvena mesa, alkohol i šećeri. Čaša vina je sasvim dovoljna posle oborka.

Što se tiče vežbanja, samo tri puta nedeljno bez velikih opterećenja i zamora. Lagani kardio, šetnjica, plivanje, trčanje, planinarenje, veslanje… ili osnovne vežbe kod kuće ili u parku.

HOW STRESS AND SLEEP CONSPIRE TO MAKE YOU FAT

Not so many people know that bad or short and insufficient sleep affects obesity and deposition of excess weight. Stress and hormones that it secretes also affect our weight and body. How, we’ll find out in the following text.

 

STRESS

What is cortisol? It is a hormone secreted by the cortex of the adrenal gland in response to stress, and the effect it has on muscle and body is only destructive. To make matters worse, cortisol increases blood sugar and thus the body “saves” fat. Of course, where would you least like to see – around the waist, thighs and so on. If we look at the cyclical rhythm of cortisol, then its concentration is highest in regularly waking up at 10am at 3pm at the beginning of a night’s sleep. Therefore, in these times is very important to bring high-quality nutrients. When the person who is training, cortisol is also at a very high level after training and government catabolic environment. To reduce this effect to a minimum after training should consume carbohydrates with high glycemic index (glucose, maltodextrin) to separate the insulin. This is important for two reasons: insulin acts contrary to cortisol (reduces blood sugar) and glucose, which under its operation into the station opens the “door” to the cell membrane to the building blocks (amino acids from whey proteins that are consumed together with coal hydrates) could rebuild the station. However, the period in which we have the opportunity to stop muscle catabolism and ensure rapid influx of amino acids and renewal energy resources (carbohydrates) is very short and includes the longest hour of the completion of the training.

 

SLEEP

In fact, if you do not sleep enough leptin – a hormone that controls appetite and affects the production of fat, will be decreases. Low levels of leptin give signals to body that there is a lack of food and increases appetite. This means that the brain receives a message that we need more food, and thus be grown. Most people need between six and eight hours of sleep one night. Studies show that good sleep may limit how many calories humans consume, and that “bad and short daily sleep” can lead to weight gain. If you tend to stay up late into the night and little sleep, these results may be particularly important for you. It turned out that those who going in the bad vary late and bring meals after 22h, get kilograms around stomach more than in the rest parts of the day.

KAKO NESPAVANJE I STRES UTIČU NA GOJAZNOST I ORGANIZAM

Malo ljudi zna da slab ili kratak i nedovoljan san utiče na gojaznost i taloženje viška kilograma. Stres i hormone koje on luči takođe utiču na naše kilograme i organizam. Kako, saznaćemo u sledećem tekstu.

STRES

Šta je kortizol? To je hormon koji luči kora nadbubrežne žlezde kao odgovor na stres, a efekat koji on ima na mišić i organizam je isključivo destruktivan. Da stvar bude gora, kortizol povećava šećer u krvi i na taj način u telo “sprema” masno tkivo. Naravno, tamo gde bi ga najmanje voleli videti – oko struka, na bedrima i sl.

Ako gledamo ciklični ritam izlučivanja kortizola, onda je njegova koncentracija redovno najviša kod buđenja, u 10:00 u 15:00 i na početku noćnog sna. Stoga je u ta vremena vrlo važno uneti kvalitetne nutrijente.

Kod osobe koja trenira, kortizol je isto tako na vrlo visokom nivou nakon treninga i vlada kataboličko okruženje. Kako bismo smanjili taj efekat na minimum, nakon treninga treba konzumirati ugljene hidrate visokog glikemijskog indeksa (glukoza, maltodekstrin) kako bi se izlučio insulin. To je bitno iz dva razloga: insulin deluje suprotno kortizolu (smanjuje nivo šećera u krvi), a glukoza koja pod njegovim delovanjem ulazi u stanicu otvara “vrata” na membrani stanice da bi gradivni elementi (aminokiseline iz proteina surutke koji se konzumiraju zajedno s ugljenim hidratima) mogli obnoviti stanicu.

Međutim, taj period u kojem imamo priliku zaustaviti katabolizam i osigurati mišiću brzi dotok aminokiselina i obnovu energetskih resursa (ugljenih hidrata) je vrlo kratak i obuhvata najduže sat vremena od završetka treninga.

NESPAVANJE

Naime, ako ne spavamo dovoljno nivo leptina, hormona koji kontroliše apetit i utiče na proizvodnju masnih naslaga, opada. Nizak nivo leptina signalizira organizmu da postoji nedostatak hrane i povećava apetit. To znači da mozak dobija poruku da je potrebna dodatna količina hrane, i na taj način se gojimo.

Većina ljudi potrebno je između šest i osam sati sna za jednu noć. Studije pokazuju da dobar san može da ograniči koliko kalorija ljudi unose, a da “loše i kratko dnevno spavanje” može dovesti do povećanja telesne težine.

Ako ste skloni da ostajete do kasno u noć i da malo spavate, ovi rezultati mogu biti posebno bitni za vas. Pokazalo se da se kod onih koji lezu kasno i unose obroke posle 22h kilogrami vise lepe za stomak nego u ostalim delovima dana.

%d bloggers like this: