Daily Archives: May 11, 2015

MUSCLE INFLAMMATION – CAUSES AND RECOVERY

Inflammation of the muscles (muscle soreness) is the result of intensive muscle training load at the start of training period or after a period of reduced work or brake. Acute inflammation of the muscles occurs at the end of the training, while the deferred inflammation develops day or two after training. Muscle inflammation, whether it is an infection of an individual muscle or muscle groups hoped, in fact arise when a particular muscle or muscle group formed by excess secretion of lactic acid.

201410rollitoutb

Lactic acid is a product of metabolism, which occurs due to an insufficient supply of oxygen in muscle tissue. This phenomenon occurs due to strenuous exercise, since blood vessels through which oxygen delivery to muscle tissue, do not achieve to provide and transmit sufficient oxygen. In proportion, it is clear that the inflammation of the muscles stronger and more painful, if in them a greater presence of lactic acid and lactic acid secretion degree, directly depends on the pace of physical activity or exercise and whether the oxygen supply to the tissues is sufficient or not. When intense muscular effort, the pace of creation of lactic acid is much faster than the pace of removal and therefore its concentration in the blood rises.

Accelerating the elimination of lactate from the blood, created during exercise, would have positive effects in terms of faster recovery of the body. The concentration of lactate in the blood decreases rapidly during the recovery phase, if it continues with muscle exertion of lower intensity. Active recovery in the form of moderate physical activity more effectively speeds up the removal of lactate than passive recovery, due to the fact that the dispute is activated muscle fibers that metabolize lactate generated during exercise.

It should take into account the interval workout that can maintain low levels of lactate, to reduce muscle fatigue and increase the quantity of labor. Warming up before and stretching after training are still one of the recommendations. Also, a moderate walk, resulting in the elimination of inflammation, will help and adequate intake of fluids in the body and enhanced intake of magnesium, which acts to prevent the occurrence of spasms and muscle spasm, which often accompany painful inflammation. Sore muscles can heal and cold compress. On painful areas can put some ice or something cold, but always make sure for frostbite.

UPALA MIŠIĆA – uzroci i oporavak

Upala mišića (muscle soreness) je posledica intezivnog opterećenja mišića treningom na početku trenažnog perioda ili posle perioda smanjenog rada ili mirovanja. Akutna upala mišića se javlja na kraju treninga, dok se odložena upala razvija dan-dva posle treninga. Upale mišića, bilo da je reč o upali pojedinačnog mišićnog tkiva ili o upali grupe mišića, zapravo nastaju kada se u određenom mišiću ili grupi mišića lučenjem formira višak mlečne kiseline.

201410rollitoutb

Mlečna kiselina, predstavlja produkt metabolizma, koji nastaje, usled nedovoljnog snabdevanja mišićnog tkiva kiseonikom. Ta pojava javlja se usled napornog vežbanja, jer krvni sudovi preko kojih se doprema kiseonik u mišićno tkivo, ne postižu da obezbede i prenesu dovoljnu količinu kiseonika. Srazmerno tome, jasno je da je upala mišića jača i bolnija, ukoliko je u njima veće prisustvo mlečne kiseline, a stepen lučenja mlečne kiseline, direktno zavisi od tempa fizičke aktivnosti odnosno vežbanja i toga da li je dotok kiseonika do tkiva dovoljan ili ne. Kada je mišićni napor intenzivan, tempo stvaranja mlečne kiseline je mnogo brži nego tempo uklanjanja i shodno tome njena koncentracija u krvi raste.

Ubrzanje eliminacije laktata iz krvi, stvorenog tokom vežbanja, imalo bi pozitivne efekte u smislu bržeg oporavka organizma. Koncentracija laktata u krvi se brže snižava tokom faze oporavka ako se nastavi sa mišićnim naporom nižeg intenziteta. Aktivni oporavak u vidu umerene fizičke aktivnosti efikasnije ubrzava uklanjanje laktata nego pasivan oporavak, usled činjenice da su aktivirana spora mišićna vlakna koja metabolišu laktate stvorene tokom vežbanja.

Treba voditi računa o intervalu vežbanja koji može da održi nizak nivo laktata, da bi se smanjio mišićni zamor i povećala količina proizvedenog rada. Zagrevanje pre i istezanje posle treninga su još jedna od preporuka. Takođe, uz umerenu šetnju, u uklanjanju nastalih upala, pomoći će vam i dovoljan unos tečnosti u organizam i pojačan unos magnezijuma, koji deluje tako da sprečava pojavu grčenja odnosno spazma mišića, koji često prate bolnu upalu.

Drugi načini lečenja upala:

Andol, aspirin i paracetamol nakon treninga već su proverena metoda. Nije loše, mada lekovi su lekovi. Takođe, savetuje se i mazanje bolnih područja konjskim mastima, koje se vrlo lako mogu naći u svim bolje opremljenim apotekama. Upalu mišića možete lečiti i hladnim oblogama. Na bolna mesta možete staviti malo leda, ili nešto hladno, ali se uvek pazite promrzlina.

%d bloggers like this: