Daily Archives: June 17, 2015

NECK PAIN

Neck pain is a common occurrence these days. Long sitting on the computer, a desk, behind the wheel is the common causes of this problem. In this article we will explain this phenomen and try to help in the elimination of the same.

Pain in the cervical spine may spread to one or both shoulders, shoulder blades or the front of the chest, and neck stiffness were monitored and limited motion of the cervical spine. If the pain from the door wider to one side of the head, there may be visual disturbances, noise or tinnitus, balance disorders, dizziness, nausea and vomiting. Pain can be spread in one or both arms, and fingers can occur numbness in the fingers and arms along, decreased or increased sensitivity of the skin and loss of strength in his hand.

Neck pain can be caused by:

Straining muscles. Overuse of the neck muscles, such as driving too many hours hunched over the wheel, sitting in an irregular situation often causes pain in the neck area. Even minor things like reading in bed or sleeping in the sitting position can overburden your neck muscles. Damaged joints. Just like all the other joints in your body, and neck joints tend to be subjected to abrasion in accordance with age, which can lead to osteoarthritis in the neck. Nerve compression. A herniated disc or bone marrow in the cervical vertebrae can cause pressure on the nerves of the spinal cord injury. Injuries. Auto collisions and accidents often result whiplash and neck injuries, which occur when the head is going backwards flick moves rapidly forward, it is stretching the soft tissues of the neck beyond their borders. Diseases. Neck pain can sometimes be caused by a disease, such as rheumatoid arthritis, meningitis or cancer.

neck-muscles-back-view

Prevention and Exercise:

In the chronic phase, when reducing the intensity of pain and the spine becomes more mobile, applied for easing pain and spasms physical therapy, massage, electrotherapy and stretching. Physical therapy includes warm compresses, therapeutic ultrasound that serve as an introduction to kinesitherapy (movement therapy, medical gymnastics). Stretching, isometric exercises to strengthen the muscles, relieving exercises and posture exercises. It is important to emphasize the importance of medical gymnastics in the restoration and / or maintenance of the function of the cervical spine.

The exercises used in strengthening the neck muscles are generally static or mild and slow dynamic exercise. They should be run 3 times a week for 20 minutes.

 

Neck-Rotation-Stretch-exercise-for-women

 

Lightweight door rotation in all directions with a slight stretch. Around 12 rotation each side or 12 move up and down, left or right, slowly.
neck-exercises-at-office-desk
Pressure with hand in the opposite side of the carriage and the strengthening of the neck muscles with static contractions. Try to hold in position for couple of second and then change the side.

exercises2904

Strengthening Trapezius dorsal and cervical muscles, which is very important for proper posture and maintain the head in the proper position in the effort. The exercise is performed from a starting position with hands outstretched and pulling this towards the chin with a mandatory deflections elbows above shoulder level. Make sure that rod with a weight not too heavy. From 10 to 15 repetitions 3 to 4 sets.

BOL U VRATU

Bol u vratu je česta pojava u današnje vreme. Dugo sedenje za kompjuterom, radnim stolom, za volanom su česti uzroci ovog problema. U ovom tekstu ćemo objasniti ovu pojavu i pokušati da vam pomognemo u otklanjanju iste.

neck-pain

Bolovi u predelu vratne kičme mogu se širiti prema jednom ili oba ramena, lopaticama ili prednjoj strani grudnog koša, a praćeni su ukočenošću vrata i ograničenim pokretima vratne kičme. Ako se bolovi iz vrata šire u jednu stranu glave, mogu se javiti poremećaji vida, šum ili zujanje u ušima, smetnje ravnoteže, vrtoglavica, mučnina i povraćanje. Bolovi se mogu širiti i u jednu ili obe ruke, sve do prstiju, može se javiti trnjenje u prstima i duž ruke, smanjena ili povećana osetljivost kože i gubitak snage u ruci.

Bol u vratu može biti uzrokovan:

Naprezanje mišića. Prekomerna upotreba vratnih mišića, kao što je previše sati vožnje pogrbljeni nad volanom, sedenje u nepravilnom položaju često izaziva bol u vratnom delu. Čak i manje stvari kao što su čitanje u krevetu ili spavanje u sedećem položaju mogu da preopterete mišiće vrata.

Oštećenje zglobova. Baš kao i svi ostali zglobovi u vašem telu, i zglobovi vrata imaju tendenciju da se podvrgnu habanju u skladu sa godinama, što može dovesti do pojave osteoartritisa u predelu vrata.

Nerve kompresije. Hernija diskova ili koštane srzi kod vratnih pršljenova može da izazove pritisak na živce iz kičmene moždine.

Povrede. Auto sudari i nesreće često rezultiraju i trzajne povrede vrata, koji se javljaju kada se glava koja ide unazad pomera trzajem naglo napred, to je istezanje mekih tkiva vrata izvan njihovih granica.

Bolesti. Bol u vratu ponekad može biti uzrokovan bolestima, kao što su reumatoidni artritis, meningitis ili kancer.

neck-muscles-back-view

Prevencija i vežbe:

U hroničnoj fazi, kad se smanji intenzitet bolova, a kičma postane pokretljivija, primjenjuje se za popuštanje bolova i spazma fizikalna terapija, masaža, elektroterapija i istezanje. Fizikalna terapija podrazumeva tople obloge, terapijski ultrazvuk koje služe kao uvod u kineziterapiju (terapija pokretom, medicinska gimnastika). Vežbe istezanja, izometričke vežbe za jačanje mišića, rasteretne vežbe i vežbe držanja. Bitno je istaknuti važnost medicinske gimnastike u ponovnom vraćanju i/ili održavanju funkcije vratne kičme.

Vežbe koje se koriste pri jačanju vratnih mišića su uglavnom statičke ili blage i usporene dinamičke vezbe. Dovoljno ih je izvoditi 3 puta nedeljno po 20ak minuta.

Neck-Rotation-Stretch-exercise-for-women    neck-exercises-at-office-desk

Lagana rotacija vrata u svim pravcima kao na prvoj slici uz lagano istezanje, i na drugoj slici pritisak rukom u suprotnu stranu od pomeranja glave i jacanje vratnih mišića statičkim kontrakcijama.

exercises2904

Jačanje Trapezius leđnog i vratnog mišića koji je jako bitan za pravilno držanje tela i održavanje glave u pravilnom položaju pri naporima. Vežba se izvodi iz početnog položaja sa ispruženim rukama i povlačenjem tega ka bradi uz obavezno odizanje laktova iznad nivoa ramena. Paziti da šipka sa tegom ne bude preteška. Od 10 do 15 ponavljanja u 3 do 4 serije.

%d bloggers like this: