Daily Archives: November 18, 2015

BENEFITS OF MUSCLE ENDURANCE – isometric contraction

The training muscular endurance ( isometric contraction ), is getting more and more important. A lot of the benefits that are achieved and you get this kind of training. In the following, we will cover this topic and give a couple of very interesting and useful information.

maltese

Can you doing the long-run, but when you need to doing endurance squat for 20 seconds, that make the problem arises. This shows that isometrically contractions are not that easy. Today, isometric exercises regaining popularity in the fitness world.

First, to clarify what is isometric exercise and contraction? Isometrically exercises are those exercises that are performed without changing the length of the muscle. These exercises are performed when the body is in a static position and requires muscle tension without any real movement. There are 3 main modes of muscle (muscle contraction), in relation to any action of muscle fibers – Concentric contraction, which involves reducing or shortening of the muscle fibers; Eccentric contractions, which includes the extension of the muscle fibers; and Isometric contraction where muscle fibers taut and without any changes in the length. The exercises of yoga and Pilates classes are mostly isometric nature.

Exercises of isometric contraction is play important role in the thickening of the muscle fibers, and thus strengthen a muscle. It is very important in the body and their muscles, which suffer high loads, such as the spine and spinal cord, knees and neck. The fact that the spinal cord and the muscles surrounding it, can withstand compression from 200 to 300 kilograms, and the rotation of only 9 kilograms, it says that if the muscles of the spinal column weakens and just taking out the crates of beer from the trunk and rotation of the spine, can lead to serious damage to the spinal column. Research shows that 6 minutes of exercise isometric contractions can even replace 30 to 35 minutes classic forms of training in the gym. Power Plate exercise, Dead lifts, Squats and Lounge are very burdensome exercise for knee, therefore exercises to strengthen leg muscles (thigh and hamstring) isometrically contractions are very much needed and necessary. This type of training also stabilizes the pressure (arterial and venous), improves heart function and stabilize the heart rate.

The most common exercises that are performed are: PLANK ( on hands or elbows), SIDE PLANK, isometrically push ups ( endurance in push ups ), endurance of SQUAT ON THE WALL OR ON PILATES BALL, endurance IN CRUNCH position for ABS, isometrically endurance ON THE GROUND FOR STRENGTHENING back muscles …

Certainly that was required to continually change the way of training, in order to have more motivation and more effects on the body, but this type of training should be frequently present with you, just for these reasons that we mentioned above. Later, you can devote weights to form muscles or increase muscle mass, but without a strong spine and core muscles will all be in vain, and may cause serious injuries.

TRENING MIŠIĆNE IZDRŽLJIVOSTI – izometrijske kontrakcije

Važnost treninga mišićne izdržljivosti ili izometrijskih kontrakcija , danas dobija sve više na važnosti. Puno je benefita koji se ostvaruju I dobijaju ovom vrstom treninga. U narednom tekstu ćemo obraditi ovu temu I dati par veoma zanimljivih I korisnih informacija.

maltese

Da li ste možda od onih koji mogu dugo da trče, ali kada treba da se radi izdržaj u čučnju od 20 sekundi onda nastaje problem. To govori da izometriske kontrakcije nisu lake. Danas, izometrijske vežbe ponovo dobijaju na popularnosti u fitnes svetu.

Prvo da razjasnimo šta je izometrijska vežba i kontrakcija? Izometrijske vežbe su one vežbe koje se izvode bez promene dužine mišića. Ove vežbe se izvode kada je telo u statičkom položaju i zahteva napetost mišića bez ikakvog stvarnog pokreta. Postoje 3 glavna načina rada mišića ( mišićnih kontrakcija ), u odnosu na aktivnost mišićnih vlakana – koncentrična kontrakcija, koja uključuje smanjenje ili skraćenje mišićnih vlakana; ekscentrična kontrakcija, koja podrazumeva produženje mišićnih vlakana; i izometriska kontrakcija, gde su mišićna vlakna zategnuta i bez ikakvih izmena u dužini. Vežbe joge i pilatesa su većinom vežbe izometrijske prirode.

Vežbe izometrijskih konrakcija imaju važnu ulogu u zadebljanju mišićnih vlakana, a time i jačaju sam mišić. To je jako bitno kod delova tela i njihovih mišića, koji trpe velika opterećenja , kao što su kičma i kičmeni stub, kolena i vrat. Podatak da kičmeni stub i mišici koji ga okružuju, mogu da izdrže kompresiju od 200  do 300 kilograma, a rotaciju tek od 9 kilograma, to govori da ukoliko su mišići kičmenog stuba slabi i samo iznošenje gajbe piva iz gepeka i rotacija kičme može dovesti do ozbiljnih oštećenja kičmenog stuba. Istraživanja kažu da 6 minuta vežbanja izometrijskim kontrakcijama može da  zameni i 30 do 35 minuta klasičniog oblika treninga u teretani. Power Plate vežbe, Mrtva Dizanja, Čučnjevi i Iskoraci ( Lounge ) su jako opterećujuće vežbe za kolena, prema tome vežbe za jačanje mišića nogu ( butnog i zadnje lože ) izometrijskim kontrakcijama su veoma potrebne i neophodne. Ovom vrstom treninga se takođe stabilizuje pritisak ( venski i arteriski ), poboljšava se rad srca i stabilizuje srčana frekvencija.

Najčešće vežbe koje se izvode su : PLANK ( izpruženih ruku ili na laktovima ), BOČNI PLANK, IZOMETRIJSKI SKLEKOVI ( izdržaji u poluskleku ), IZDRŽAJ U ČUČNJU UZ ZID ILI NA PILATES LOPTI, IZDRŽAJI U CRUNCH POLOŽAJU ZA TRBUŠNJAKE, IZOMETRIJSKI IZDRŽAJI NA TLU ZA JAČANJE MIŠIĆA LEĐA…

Svakako da je potebno da stalno menjate način treniranja, kako bi imali više motivacije i više efekata na organizam, ali ovaj vid treniranja treba da bude često prisutan kod vas, baš iz ovih razloga koje smo naveli gore. Kasnije se možete posvetiti tegovima radi oblikovanja mišića ili povećanju mišićne mase, ali bez jakog kičmenog stuba i CORE mišića sve će to biti uzaludno, i može doći do ozbiljnih povreda.

 

%d bloggers like this: