Daily Archives: January 22, 2015

HOW TO REMOVE FAT FROM CRITICAL AREA

Most people suffer from “regional” grease – deposits in certain parts of the body. Fat is deposited throughout the body but is most striking in certain areas. With these body parts most difficult to lose fat. These are problematic part.This problem areas are heavily influenced by hormonal status and determined by the type of hormone that is not secreted properly (not balanced).

Fat-Blast
One of the things that have lately quite speaking is the connection between fat on my stomach and hormones called cortisol (stress hormone). To put it simply – the higher the level of cortisol, you will probably have more fat on the stomach. This means that if you have a pretty fat on the stomach, it is reasonable to conclude that the cortisol levels increased with you. Excellent article on the mechanism of fat under the influence of cortisol.
High levels of cortisol is harmful for other reasons, but we will focus on the fact that because of cortisol are not so “little” just around the stomach.
Instead of just suffering from all these, the obvious solution is to try to reduce cortisol levels which will lead to a reduction of fat on my stomach. Reducing cortisol is not quite so simple. Perhaps you ever come across advertisements that offer you anti-cortisol pills. Even if they are effective (and are not), hormones such as cortisol can not be fooled by some little pills.
it’s pretty good principle is that you should use certain hormones that help regulate other. In essence, anti-hormones can you fight hormones. Science explores the hormone and how to interact with each other. As far as cortisol, one should not go beyond the growth hormone.

Growth hormone (HR) or Human Growth Hormone (HGH) is produced in the pituitary gland. Growth hormone is one of the most important factors in balancing, controlling cortisol. Simply put, the more growth hormone reduces the amount of cortisol.
In order to run the body to secrete HR.
You may have heard that certain exercises are very effective in stimulating the secretion of growth hormone. This is indirectly true.
Growth hormone is normally produced and released in response to something, and in the case of training, exercises, HR is released as a reaction to something called lactic acid.
Lactic acid is a byproduct of some chemical and metabolic processes that occur during exercise .

So, if you practice a certain way, you can create more lactic acid, which in turn stimulate increased secretion of growth hormone. The rush of growth hormone will affect the level of cortisol is not high. It would be helpful to get rid of stubborn fat on my stomach.
How do we do that? Lactic acid is produced during the most intensive exercise, but there is an unusual exercise that can produce more lactic acid than is generally possible with other types of exercise. This so-called “exercise lactic acid” consists in very slow raising of weight during training and their rapid descent.
The reason for this structure is that it is primarily lactic acid produced during the “concentric” or positive phase, phase in raising exercise, and not so much when the eccentric or negative phase, the descent phase of weight. In order to exploit this and create a more lactic acid, should strengthen the positive phase of our exercises.
Numerically it means that for each repetition weight lifting proceed for about 4-6 seconds than the normal speed of exercise, and then descend weight extremely quickly, but safely. For example, if you’re doing squats, descend quickly, and lifting very slowly. If you do exercise for chest on a bench, raise the dumbbells to your chest slowly and return them quickly.
Practicing with these extended concentric movements Ms create a tremendous amount of lactic acid, which will which will in turn stimulate your body to produce more growth hormone.The growth hormone will help you to sort out cortisol, and to help fight the fat on your stomach.
If all this still not enough training that causes the formation of lactic acid is an excellent method to lose fat, but you will lose the fat on all parts.

 

KAKO UKLONITI SALO SA SPECIFIČNIH DELOVA TELA

 Većina ljudi pati od ”regionalnih” naslaga masti – naslaga na određenim delovima tela. Salo se taloži po celom telu ali je najupadljivije u određenim oblastima. Sa tih delova tela najteže gubimo salo. To su problematični delovi.Ova problematična područja su pod velikim uticajem hormonskog stanja i određena su vrstom hormona koji se ne luči kako treba (nije u ravnoteži).

Fat-Blast

Jedna od stvari o kojima se u poslednje vreme prilično govori jeste veza između sala na stomaku i hormona koji se zove kortizol (hormon stresa). Da pojednostavim – što je viši nivo kortizola, verovatno ćete imati više sala na stomaku. To znači, da ako imate prilično sala na stomaku, razumno je zaključiti da je i nivo kortizola kod vas povišen. Odličan tekst o mehanizmu nastanka sala pod uticajem kortizola.

 

Visok nivo kortizola je štetan i iz drugih razloga, ali mi ćemo se usmeriti na činjenicu da zbog kortizola niste tako ”mali” baš oko stomaka.

Umesto da se samo patite sa svim ovim, očigledno rešenje je u tome da pokušate da smanjite nivo kortizola što će dovesti i do smanjenja sala na stomaku. Smanjenje kortizola nije baš tako jednostavno. Možda ste nekad naišli na reklame koje vam nude anti-kortizol pilule. Čak i da su delotvorne (a nisu), hormon poput kortizola ne može da se zavara nekom pilulicom.

Prlično dobar princip je da treba koristiti određene hormone da bi se regulisali neki drugi. U suštini, protiv hormona možete da se borite hormonima. Nauka istražuje koji hormoni i na koji način deluju jedni na druge. Što se kortizola tiče, ne treba ići dalje od hormona rasta.

Hormon rasta (HR) ili Human Growth Hormone (HGH), proizvodi se u hipofizi. Hormon rasta je jedan od najznačajnijih faktora u oblasti uravnotežavanja, kontrole kortizola. Pojednostavljeno rečeno, više hormona rasta smanjuje količinu kortizola.

Kako pokrenuti telo da luči HR.

Možda ste čuli da su određene vežbe izuzetno efikasne u podsticanju lučenja hormona rasta. To je indirektno tačno.

Hormon rasta se normalno stvara i ispušta kao odgovor na nešto, a u slučaju treninga, vežbi, HR se oslobađa kao reakcija na nešto što se zove mlečna kiselina.
Mlečna kiselina je nusproizvod nekih hemijskih i metaboličkih procesa koji se dešavaju tokom vežbanja.
Tako, ako vežbate na određeni način, možete stvoriti VIŠE mlečne kiseline koja će zatim podstaći pojačano lučenje hormona rasta. Taj nalet hormona rasta će uticati na to da nivo kortizola ne bude visok. To će biti od pomoći da se oslobodite upornog sala na stomaku.

Kako da to učinimo? Mlečna kiselina se stvara tokom većine intenzivnih vežbi, ali postoji jedna neobična vežba koja može da proizvede više mlečne kiseline nego što je uopšteno moguće pri drugim vrstama vežbanja. To takozvano ”vežbanje mlečne kiseline” sastoji se u vrlo sporom podizanju težina prilikom treninga i njihovom brzom spuštanju.

Razlog za ovu strukturu je u tome što se mlečna kiselina prvenstveno stvara tokom ”koncentrične” ili pozitivne faze, faze podizanja pri vežbanju a ne tako mnogo prilikom ekscentrične ili negativne faze, faze spuštanja težine. Da bismo ovo iskoristili i stvorili više mlečne kiseline, treba da pojačamo pozitivnu fazu naših vežbi.

Brojčano to znači da za svako ponavljanje podizanja težine produžimo za oko 4-6 sekundi od uobičajene brzine vežbanja, a onda spuštamo težinu ekstremno brzo, ali sigurno. Npr, ako radite čučnjeve, spuštate se brzo, a podižete se vrlo polako. Ako radimo vežbu za grudi na klupi (benč), tegove podižemo sporo a na grudi ih vraćamo brzo.

Vežbanje sa ovakvim produženim koncentričnim pokretima đe stvoriti ogromnu količinu mlečne kiseline, što će što će opet podstaći vaše telo da stvara veću količinu hormona rasta. Taj hormon rasta će vam pomoći da sredite kortizol i da se lakše izborite protiv sala na stomaku.

Ako sve ovo ipak nebude dovoljno, trening koji izaziva stvaranje mlečne kiseline je izuzetan metod za gubljenje sala, pa ćete salo gubiti na svim delovima.

 

%d bloggers like this: