Daily Archives: July 29, 2015

EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON CREATIVITY AND CONCENTRATION

Whether and how physical activity affects persons engaged in activities requiring high concentration and creativity, we will try to explain in the next blog.

In the first ten days of training what you feel most in yourself is a change in the mental state and not a change in their weight and stiffness that is negligible. What I have learned from many years of experience working with clients from different parts of the world is that their time is becoming more important than weight and muscles is that they need to have a higher concentration at work, that they are calmer, better and easier sleep, they are more relaxed, have less stress and it is easier to accumulate it.

shutterstock_61630369-1024x768

 

This is normal because the physical activity positively affects the heart, blood circulation, the pressure in the blood vessels, as well as many other functions. This is important because these are all prerequisites for good concentration (relaxation of the body), which generates creativity at work and in private life.

Just 30 minutes a day is enough to devote attention to your body in the form of physical activity. During training the heart rate per minute going to increase, depending on the severity and intensity of exercise, and up to 180 or more beats per minute. This will lead to your heart slower and quieter working during the day and therefore your body will be more peaceful and organ function in balance which leads to better concentration and less inclination to emotional stress during the day.

When my professor of physiology asked question, which goes like this: We know that in the life of every predetermined number of beats and depended on how many years they will live, how they athletes who each day have two training sessions a day and beats them go up to 200 ppm lives longer than those athletes who all day have a constant heart with small fluctuations, the whole amphitheater had no answer, and the answer is that athletes who in the hour or two or more have very high values ​​of heart rate during the day they have very little stressing (easier tolerate to stress) and to speed up their heartbeat just for the reason that they had high-intensity training with a high number of heart beats per minute, and those who do not have physical activity the slightest thing will accelerate heartbeat due to stress, which is for athletes negligible. An example of this is that the heart at rest normal man per minute is 60 to 80 beats and of professional cyclist goes below 45 beats.

16e23af5c8ddb180eb8673e88df35e24

The psychological effects of recreational exercise are numerous and positive, so that the research so far, mainly cite the following effects: improving emotional health, improve mood and motivation, favorable impact on the emotional and social adjustments, boosting feelings of self-worth, reduce aggression, reduce general fatigue, positive effect on attitudes related to recreation.

Physical activity, whether it’s about hitting the sack or running in the park, in essence, one of the best ways to “blow out” and cope with stress. This is a result of hormone release of endorphins during aerobic exercise (running, swimming, rowing). It is important to know that it is not necessary to bring you to death, but to the regular fifteen-minute training can greatly help you.

UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA KREATIVNOST I KONCENTRACIJU

Da li i kako fizička aktivnost utiče na osobe koje se bave poslovima koji zahtevaju povećanu koncentraciju i kreativnost, probaćemo da objasnimo u narednom tekstu.

U prvih desatak dana treninga ono što ćete najviše osetiti na sebi jeste promena u mentalnom i psihofizičkom stanju a ne promena u kilogramima i mišićima koja je neznatna. Ono što sam naučio iz dugogodišnjeg iskustva u radu sa klijentima iz raznih delova sveta jeste da im vremenom postaje bitnije od kilograma i mišića to što imaju veću koncentraciju na poslu, smireniji su, lakše i lepše spavaju, odmorniji se bude, imaju manje stresa tj lakše ga akumuliraju.

16e23af5c8ddb180eb8673e88df35e24

Ovo je normalno iz razloga što fizička aktivnost pozitivno utiče na rad srca, na cirkulaciju krvi, na pritisak u krvnim sudovima, kao i mnogim drugim funkcijama organizma. Ovo je bitno zato što su ovo sve preduslovi za dobru koncentraciju ( opuštenost organizma ) iz koje proizlazi kreativnost kako na poslu tako i u privatnom životu.

Dovoljno je 30 minuta dnevno da posvetite pažnju svom telu u vidu fizičke aktivnosti. U toku treninga broj otkucaja srca u minuti se povećava , u zavisnosti od težine vežbi i intenziteta , i do 180 pa i više otkucaja u minuti. To će dovesti do toga da vaše srce sporije i mirnije radi tokom dana a samim tim vaš organizam će biti mirniji a funkcije organa u balansu što dovodi do bolje koncentracije i sklonosti ka manjim emotivnim stresovima tokom dana.

Na pitanje mog profesora fiziologije koje ide ovako: znamo da je svakom u životu predodređen broj otkucaja i da od toga zavisi koliko godina ćemo živeti, kako onda oni sportisti koji svaki dan imaju po dva treninga dnevno i otkucaji im idu i do 200 u minuti žive duže od onih nesportista koji ceo dan imaju konstantan broj otkucaja sa malim oscilacijama, ceo amfiteatar nije imao odgovor, a odgovor je da sportisti koji u sat ili dva imaju veoma visoke vrednosti otkucaja srca u toku dana može malo šta da stresira ( lakše podnose stres ) i ubrza im rad srca baš iz tog razloga što su imali visoko intenzivne treninge sa visokim brojem otkucaja srca u minuti, a oni koji nemaju fizičku aktivnost i najmanja sitnica će im ubrzati rad srca usled stresa koji je za sportsko srce zanemarljiv. Primer za ovo je da broj otkucaja u mirovanju normalnog čoveka u minuti je od 60 do 80 a kod profesionalnih biciklista ide i ispod 45.

shutterstock_61630369-1024x768

Psihološki efekti rekreativnog vežbanja su brojni i pozitivni, tako da se prema dosadašnjim istraživanjima, uglavnom navode sledeći efekti: poboljšanje emocionalnog zdravlja, poboljšanje raspoloženja i motivacije, povoljan uticaj na emocionalnu i socijalnu prilagođenost, jačanje osećanja lične vrednosti, smanjenje agresivnosti, smanjenje opšteg zamora, pozitivno dejstvo na stavove vezane za rekreaciju.

Fizička aktivnost je, bilo da se radi o udaranju u vreću ili trčanju u parku, u suštini i jedan od najboljih načina da se „izduvate” i izborite sa stresom. Ovo je rezultat ispuštanja hormona endorfina za vreme aerobnih vežbi ( trčanje, plivanje, veslanje ). Bitno je i da znate da nije neophodno da se dovedete do iznemoglosti, već da i redovan petnaestominutni trening može u mnogome da vam pomogne.

%d bloggers like this: